Smar­twatch: Jakie funkcje mają nowoczesne zegarki.

Smar­twatch [wym. smar­tło­cz] – słowo, które mam wra­że­nie sły­szeć na każ­dym kroku. We wszyst­kich mediach tech­nicz­nych (ale nie tylko, bo rów­nież np. w modo­wych czy fit­nes­so­wych) zapa­no­wał istny boom na tech­no­lo­gię ubie­ralną, w szcze­gól­no­ści na smar­twatche.

Co to jest smartwatch? Można powie­dzieć, że smar­twatch to inte­li­gentny zega­rek na rękę. Czyli smartzega­rek – zega­rek pra­cu­jący pod kon­trolą sys­temu ope­ra­cyj­nego, z wyświe­tla­czem, łącz­no­ścią i czuj­ni­kami. Ot, minia­tu­rowy smart­fon, którego zamiast w kie­szeni – nosisz na nad­garstku.

Podobnie jak smart­fon – w odróż­nie­niu od tele­fonu – dawno prze­stał słu­żyć jedy­nie do dzwo­nie­nia, tak smartwatch – w odróż­nie­niu od zegarka – ofe­ruje znacz­nie wię­cej niż odmie­rza­nie czasu.

Pod­sta­wowe funk­cje smar­twatcha

Czego wię­cej oprócz wska­zy­wa­nia czasu możesz ocze­ki­wać od współ­cze­snych smart­ze­gar­ków? To już zależy od kon­kret­nego modelu. Pod­sta­wową funk­cją jest udo­stęp­nia­nie komu­ni­ka­tów ze smart­fona. Nie musisz się­gać do kie­szeni – wystar­czy rzut oka na zega­rek by spraw­dzić kto dzwoni, kto i co napi­sał w wia­do­mo­ści SMS czy opu­bli­ko­wał na fejs­buku. Możesz też ste­ro­wać nie­któ­rymi funk­cjami naszego tele­fonu, jak choćby odtwa­rza­czem muzycz­nym czy spu­stem migawki.

Funk­cje fit­nes­s

W więk­szo­ści smar­twatchy znaj­dziesz pod­sta­wowe funk­cje fit­ness – np. czuj­nik mie­rzący liczbę wyko­na­nych kro­ków, który pozwoli na uzy­ska­nie m.in. infor­ma­cji o prze­by­tym dystan­sie, czy licz­bie spa­lo­nych kalo­rii.

W droż­szych mode­lach otrzy­masz moż­li­wość mie­rze­nia tętna za pomocą foto­sen­so­rów. Ist­nieją też smart­ze­garki poświę­cone dys­cy­pli­nom spor­to­wym. Chcesz spraw­dzić czy efek­tyw­nie pły­wasz krau­lem, z jaką siłą odbi­jasz piłkę pod­czas gry w siat­kówkę, bądź czy dobrze machasz kijem gol­fo­wym? Pro­szę bar­dzo.

Ko­mu­ni­ka­cja­

Niek­tóre smar­twatche ofe­rują moż­li­wość pro­wa­dze­nia roz­mów za pośred­nic­twem zegarka (w takim przy­padku smar­twatch jest wyko­rzy­sty­wany jako zestaw gło­śno­mó­wiący tele­fonu). Są też takie, które są nie­za­leżne do tego stop­nia, że dzięki moż­li­wo­ści wło­że­nia karty sim, możesz dzwo­nić bez uży­cia tele­fonu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.